Silpakorn English Proficiency Test

 

 
กรอกข้อมูลเพื่อใส่รหัสลับใหม่
   
เลขประจำตัวประชาชน
วัน/เดือน/ปีเกิด
รหัสผ่านใหม่ (Password)
  ให้สร้าง password ของท่านเองเพื่อใช้ในการเข้าสู่ระบบลงทะเบียน (สูงสุดไม่เกิน 15 ตัวอักษร)
ยืนยันรหัสผ่านใหม่ (Confirm Password)
  พิมพ์ password ซ้ำอีกครั้ง